Search form

Luka 1

Luka meni Yesura uge ei awa ema Teofilore gaenua.

1O ema bamu Teofilo, gita ema saisai meni nena bamubamu nasokare nana soe kei awenua amira uge awa gaero baitamu sero wewa. 2Uge awa ema eni nukare nena awa giti moka nusokare meni zaawaira ena gosi-tupisowa ami Oziga Ewananara bua mai wero noise tugata wasara ninitinoisonakare awa. 3Are nane da ago ine uge awa nimore gaero baitamu kotupitinona. Nera kota, na nena bamubamu amira susu niniro baitamu sero atata dainiro inoe tamuna. 4Are ge nima gipewa amira ge me susure awa gasa me memeka waise sero uge awa gayamu sero inona.

Angelo meni Yohane kei awamu inoinua amira ge Zekarayare senua.

5Be Herode meni Yuda emara ema tua wero noisonua be amire pris zo zazo nuso Zekaraya ami noisonua. Nu awa pris dubu zazo Abaisa amira zo. Ota bama nuso meni awa Aronra dubu amira zo. Zazo nuso Elisabet. 6Nuto Anutu nana giti mokara ewanana noisowato awa. Nuto Tuara lo ge zere dago te ama ganinoisowato awa. Ota Anutura ge te dipinoisowato awa. Nusoto nana mou zo tepo. 7Ata nuto mai tepo. Nera kota, Elisabet nu eronai. Noko nuto zai wewato. 8Zekarayara dubu nukare bua waira be nusokare kei awenu giro Zekaraya nu Anutura nana giti mokara pris bua inoinu 9nukare nu zama saira zame potai amira bua waise sewa so moka saramai pris meni Tuare zame potitinoisowa amira toinua awa. 10Be zame potaira bera ena ema bama dubu bamu ami ibu atune auniro begomo toise itiwa. 11Ago inoiwa amire Zekaraya nu Anutura angelo zo zame potaira alta amira wana mera dopero itinu ginua awa. 12Nu angelo giro titibi awero azu wenua awa. 13Ata angelo meni ego senua awa, “Zekaraya, ni azu oko wase. Anutu meni isa niso ninitinowia. Bama niso Elisabet mai niso mata pumai giro ni zazo nuso Yohane aseyo. 14Ago wero ni duba niso ewanana itai yawa sara wase. Nu kei awai ema bama dainiro ami dai yawa sara wamunora. 15Nu awa Tuara nana giti mokara ema bamu wamunoya. Ota nu ou wain oko namunoya. Ota ou zewai-zawai dai oko namunoya. Be numa miera nana tinira itai amire Ozana meni nuso nana mokara topetiro bera mamunoya. 16Numa Isreli ema bama dainiro zumai kapeteniro bamu Tua nusokare Anutura nana niro nuamunora. 17Nu Elia ine wero tani nusore putou nusore puro nuamunoya. Ago wero nu Tuara ebata gita wamunoya. Nu mamanara kotumai ziai zuzumeniro mai mamai kotumamunora. Nu ge dai ema awa korawai kotumai ewanana tamamunora. Ago wero ema sia wai Tua mamunoya awa dia itamunora.” 18Angelo ago senu Zekaraya meni angelore ego senua awa, “Na nogo nogo wero ge awa me niniro baitamunoni? Nama zai wai. Bama naso da ago zai wai.” 19Ago senu angelo meni ge ina kapeteniro ego senua awa, “Na Gebriel. Na Anutura nana giti mokara dopinowea ami Anutu meni na ge ewanana awa nimore sanise sesi giro muro tona. 20Are ni ninase. Ni ge naso ninesa me kaka wamu inoya, are be niso gazaise. Ago wai ni ge sai ine tepo nuasa ge naso ei awa be nusora me wai amire ge noko samunosa.”

21Emare bamere nukare Zekaraya dia wewa eya kaka kei awamu wenu giro kotumai saisai puro sewa awa, “Ne kei aweti nu so moka saramai amira nimoi-namoi iti?” 22Ama nu kei damu niro amire numorekare ge sai ine te kaka wamu wenua awa. Are nukare numa giwa awa numa moka saramaira ena nena putoure zo tamunua ago wenua awa. Numa ge numorekare samu awa wana meni gege senua awa. Ota be nuso meni awa gazero itinua. 23Ama Zekaraya nu bua nuso tepo wenu doro nata nusora bamunua. 24Are ama bama nuso Elisabet nu wasou wenua awa. Ago wero inua wana da awa nu bezero itisonua awa. Nu ego senua awa, 25“Tua meni na zo amuro giro namore ago wetia awa. Awa na eronai nasora menai awa ema bamera nana benaura ena disanise sero wetia.”

Angelo meni Yesu mai kei awaise Mariare senua.

26Elisabet nu wasou wenu inua 6 tepo wenu amire Anutu meni senu angelo Gebriel meni nata bamu zo Galilaya zebura itinua zazo nuso Nasarete amira bamunua. 27Nata amira mai bama diri zo zazo nuso Maria, nu ema zo zazo nuso Yosefe, nu Dawidira saisibuna amira zo, awa ataise seroniwa noisonua. 28Are Gebriel meni nuso nana bamuro ego senua awa, “Tua koko. Anutu ni gawi ewanana inowia. Tua meni nimore dai itewia.” 29Maria nu ge awa niniro kotumai nuso mou-mau wenua awa. Duba nuso meni kotumuro, “ge nogo toi,” asenua awa. 30Ago wenu angelo meni numore ego senua awa, “Maria, ni oko azu wase. Anutu meni ni gi ewanana inoya. 31Sana niniyo. Ni wasou wero mai mata diri zo puro zazo nuso Yesu asamunosa. 32Nu ema bamu wero nuamunoya. Nu Anutu ike itewia amira Mai me memeka asamunora awa. Anutu meni nu ema tua potai ewowo nuso Dawidi ine wero itamunoya. 33Nu ami Yakobora saisibuna amira ema tua wero be giti itai gege itamunoya. Ota ema tua wero nuaira bua nuso meni awa oko tepo wamunoya.” 34Angelo ago senu Maria meni angelore ego senua awa, “Ago awa nogo kei awamunoi? Na ema zo kaka atamuwa.” 35Ago senu angelo meni ge nuso ina kapeteniro ego senua awa, “Ozana meni niso nana kei awamunoya. Ago wai Anutu ike itewia amira putou nuso meni ni gogo wamunoya. Ami emo mai pamunosa awa nukare numore ego samunora, ‘Nu saramai. Nu Anutura Mai.’ 36Sana giyo. Mia niso kiaka Elisabet nu zai wai, ata nu wasou wero noi mai mata diri tinira itia. Gita nukare numore ego toisowa, ‘Nu mai pai ine te kaka wamu.’ Ata zeme nu wasou weti inua 6 tepo wataya. 37Nena zo tepo Anutu meni wai ine tepo awa oko itia.” 38Are Maria meni ego senua awa, “Na Tuara bua bama, are tosa ago waise.” Ago senu angelo doro bamunua awa.

Maria bamuro Elisabet ginua.

39Be amire Maria nu awita sero eriro Yudaya zebura baro nata zo dirumura itinua amira bamunua. 40Ago baro Zekaraya nana so mokara toiro Elisabet areninua. 41Ago wenu Elisabet nu Mariara arenai ninitinoinu Elisabet nana tinira mai itinua awa pasi wenua. Ago wenu Ozana meni Elisabet nana mokara bera munua. 42Are nu zawa toise ego senua awa, “Ni gawa bamure. Gawa niso meni bama enira gawa dainitinoya. Ata mai niso nana tinira itia awa dai gaware awa. 43Na aka ewananaya ni Tua nasora mia ami naso nana tupesi? 44Dana naso meni arenai niso ninitinona amire naso nana tinira mai itia ami yawa sara wero pasi wetia. 45Ge Tua meni nimore sisia amira me awa ama kei awamunoya asinowesa, are ni yawa sara inoise nowesa.” Elisabet meni ago senua awa.

Mariara yere.

46Are Maria nu ego senua awa,

“Na moka naso meni Tuara zazo puro wititinona.

47Ota ititi naso meni awa yawa sara Anutu Soyai Ema nasore inoya.

48Nera kota, nu na bua bama diri nuso osai awa kotupisia. Are zemeta ama ago awa ema bama dapikarago ami namore ego samunora awa, ‘Anutu meni bama awa gawa wenu yawa sara bamu wenua.’

49Gara ago wamunoya, nera kota, Anutu putou bamure meni namore nena bamu wisia. Zazo nuso saramai ami wisia awa.

50Ara tamai nuso ema nuso nana osai itera amira nana itewia. Noko mai mamai nana dubura ago gege susawise itamunoya.

51Nu wana nuso meni bua zewai-zawai wamunoya. Tama puro witai ema kotumai nusokarera tama puro wititinowera, nukare awa tunai teya-taya wero bozamunora.

52Anutu meni ema tua zewai-zawai amira putou nusokare puro osamunoya. Ago wero ema zazo tepore awa puro witamunoya.

53Nu ema bogamasa amire nena ewa-gaewa potamunoya. Ago wero ema wau witaire nukare tunai wana zipero tepo bayamunora.

54Nu awa-diai nuso itewia amira gege bua mai nuso Isreli dubu sorepitinoise nuamunoya.

55Ago inoise nu apipie nasokaire senua awa te wamunoya. Awa Abraham ata saisibuna nusore senua awa.” 56Maria meni Elisabetre dai iteye donu inua etorobara tepo wenu amire nu doro nata nuso nana bamunua awa.

Elisabet meni Yohane pumunua.

57Mai pumaira be munu Elisabet meni mai mata pumunua. 58Nata da nuso ata didikai nuso oziga niniwa Tua meni nu soremunu giro nukare te dago numore dai yawa sara wewa. 59Nu mai pumunu waiko be 8 tepo wenu amire nukare maira tama aiso kapamu auniwa awa. Nukare mama nuso Zekarayara zazo samu sewa, 60ata maira mia meni “Tepo” asero ego senua awa, “Nakai zazo nuso Yohane asamunonakai.” 61Ago senu nukare numore ego sewa awa, “Imo mamai nisora zazo ago zo tepo awa.” 62Nukare wana meni etete wero mama atata wewa awa, “Ni maira zazo awe samu kotupitinosi?” 63Ago sewa nu tape zo maise wenu giro puro muwa ego gaenua awa, “Zazo nuso Yohane.” Ago wenu nukare kotumai saisai wewa awa. 64Ago inuaise be nuso keenu ge senua awa. Are nu ge toise Anutu bowi wenua. 65Are nata da nuso nukare zere dago azu wewa. Are amira oziga meni Yudaya zebura dirumu ema amira nata sero baro tepo wenua awa. 66Ema saisai ami oziga awa niniro poti dube niwa awa. Ago wero ego sewa awa, “Ama mai ami nogo itamunoi?” Nukare giwa Tuara putou numore dai itinua.

Zekarayara yere.

67Ozana meni mama nuso Zekaraya nana be munu nu porofete meni sago inoise ego senua awa,

68“Nakai Isrelira Tua Anutu amira zazo nuso puro witanekai. Nu muro nakai ema bama nuso soremuro zuma gayamunoya.

69Bua mai nuso Dawidi amira nana dubura ena Soyai Ema zewai-zawai zo nasokai nana soe potitinoya.

70Nu ago wamu sero gita me gita porofete saramai nusore senu nukare be nusokare meni kereniwa.

71Nu ego ine wamu sero kereninua: Nu nakai iwora wanera ena soero pumamunoya. Ata ema kotumai waya namorekai pupinowera amira nana wanera ena dai soero pumamunoya awa.

72Nu apipie nasokai soremamu senua. Nu tairo nuaira ge senua awa kotupitinoise giro ago wamu senua.

73Tairo nuaira ge awa nu apie nasokai Abrahamre senua. Are nu tairo nuaira ge awa toise ego wamu senua:

74-75Nu nakai iwora wanera ena soyamunoya. Ago wai nakai be nuamunonakai awa te azu tepo nuso nana benaura noise be giti nuai ewanana noisekai tani saramaire ata tani ewananare numa sou inoise nuamunonakai.

76Ota mai naso, nine meni awa erama meni nimore Anutu ike itewia amira porofete asamunora. Nima Tuara ebata sia wamu sero gita wamunosa.

77Nima ema bama nuso tugata wasa nukare ego gamunora: Nu pasina nusokare disero nukare soero pumamunoya.

78Awa Anutu nasokai meni awa-diai nusora ago wamunoya. Nu ema zo utura waiko ine awa potai nasokai nana witamunoya.

79Muro ema betai azu inoise mumera itewera amira nana zasimamunoya. Nu nakai duba ewananare nuaira ebatara

potamunoya.”

Zekaraya meni ago sero tepo wenua awa.

80Mai Yohane awa kei awero baziro bamubake wenu kotumai nuso zazero ewanana wenua awa. Ago wero nu Isreli dubura nana benaura kei awai amira be nuso dia inoise zebu erama tepo amira noisonua awa.