Search form

Luka 1:13

13Ata angelo meni ego senua awa, “Zekaraya, ni azu oko wase. Anutu meni isa niso ninitinowia. Bama niso Elisabet mai niso mata pumai giro ni zazo nuso Yohane aseyo.