Search form

Luka 1:14

14Ago wero ni duba niso ewanana itai yawa sara wase. Nu kei awai ema bama dainiro ami dai yawa sara wamunora.