Search form

Luka 1:18

18Angelo ago senu Zekaraya meni angelore ego senua awa, “Na nogo nogo wero ge awa me niniro baitamunoni? Nama zai wai. Bama naso da ago zai wai.”