Search form

Luka 1:20

20Are ni ninase. Ni ge naso ninesa me kaka wamu inoya, are be niso gazaise. Ago wai ni ge sai ine tepo nuasa ge naso ei awa be nusora me wai amire ge noko samunosa.”