Search form

Luka 1:26

Angelo meni Yesu mai kei awaise Mariare senua.

26Elisabet nu wasou wenu inua 6 tepo wenu amire Anutu meni senu angelo Gebriel meni nata bamu zo Galilaya zebura itinua zazo nuso Nasarete amira bamunua.