Search form

Luka 1:27

27Nata amira mai bama diri zo zazo nuso Maria, nu ema zo zazo nuso Yosefe, nu Dawidira saisibuna amira zo, awa ataise seroniwa noisonua.