Search form

Luka 1:31

31Sana niniyo. Ni wasou wero mai mata diri zo puro zazo nuso Yesu asamunosa.