Search form

Luka 1:39

Maria bamuro Elisabet ginua.

39Be amire Maria nu awita sero eriro Yudaya zebura baro nata zo dirumura itinua amira bamunua.