Search form

Luka 1:42

42Are nu zawa toise ego senua awa, “Ni gawa bamure. Gawa niso meni bama enira gawa dainitinoya. Ata mai niso nana tinira itia awa dai gaware awa.