Search form

Luka 1:52

52Anutu meni ema tua zewai-zawai amira putou nusokare puro osamunoya. Ago wero ema zazo tepore awa puro witamunoya.