Search form

Luka 1:59

59Nu mai pumunu waiko be 8 tepo wenu amire nukare maira tama aiso kapamu auniwa awa. Nukare mama nuso Zekarayara zazo samu sewa,