Search form

Luka 1:65

65Are nata da nuso nukare zere dago azu wewa. Are amira oziga meni Yudaya zebura dirumu ema amira nata sero baro tepo wenua awa.