Search form

Luka 1:66

66Ema saisai ami oziga awa niniro poti dube niwa awa. Ago wero ego sewa awa, “Ama mai ami nogo itamunoi?” Nukare giwa Tuara putou numore dai itinua.