Search form

Luka 1:68

68“Nakai Isrelira Tua Anutu amira zazo nuso puro witanekai. Nu muro nakai ema bama nuso soremuro zuma gayamunoya.