Search form

Luka 1:7

7Ata nuto mai tepo. Nera kota, Elisabet nu eronai. Noko nuto zai wewato.