Search form

Luka 1:71

71Nu ego ine wamu sero kereninua: Nu nakai iwora wanera ena soero pumamunoya. Ata ema kotumai waya namorekai pupinowera amira nana wanera ena dai soero pumamunoya awa.