Search form

Luka 1:76

76Ota mai naso, nine meni awa erama meni nimore Anutu ike itewia amira porofete asamunora. Nima Tuara ebata sia wamu sero gita wamunosa.