Search form

Luka 1:78

78Awa Anutu nasokai meni awa-diai nusora ago wamunoya. Nu ema zo utura waiko ine awa potai nasokai nana witamunoya.