Search form

Luka 10

Yesu meni bua mai 70 buara bayarise iyetinua.

1Ama Tua meni bua mai seka 70 iyetitinoise eto eto baro nata babezinomare pei-mamaire amira nu nutope ama bayamu yaba inoinua amira bayarise senua awa. 2Ago sero numorekare ego senua awa, “Nena buye ena zamuro itia, ata pumaira ema etokaka. Are nikare pumai buara Mamere isa sawa nu nena pumai ema tamai bua nusora bayarise. 3Nikare buara bamuwo. Na nikare iyetana nikare wo sipsip mai mamai ine wero abu suna itera amira nana mokara bayamunowa, a giwo. 4Nikare moni woireta kaitata tera sandol oko pawe. Nikare ebete ena ema bama tamuro wana ziro ge uge oko wawe. 5Ota nikare so zora toyamu inoma giro ego sewo, ‘Ema bama so emira awa Anutura gawa meni nusokare nana itaise.’ 6Ago sawa ema zo utura gawa pumamu yaba inowia ami so amira itamunoya, awa gawa ge samunowa awa nuso nana ena me wamunoya. Ota ema gawa pumaira zo ago ine tepo, awa gawa ge nisokare awa noko tera ewese nisokare nana niro itamunoya. 7Nikare so daimata amira gege itai-matai inoise noiwo. Ota nena naire oure nimorekare potara giro awa gege ninoise itiwo. Nera kota, bua ema awa nu bua inoya amira zuma te pamunoya awa. Nikare so zora witiro gawa waya wai giro doro so zora nana oko toyawe. 8Ota nikare nata zora bayawa nukare nikare otao wero nena nimorekare potamunora awa puro niwo. 9Nikare nata amira ema yayare awa kora wero numorekare ego sewo, ‘Anutu imata Tua wero nuamunoya amira putou awa nisokare nana kei awamu inoise inoya.’ 10Ota nikare nata zora bayawa nukare nimorekare otao kaka wamu wara giro nikare baro kakame dopero ego sewo, 11‘Susu nisokare waya awa gawise sero nakare nata nisokarera wowo te nasokarera takimia awa deregi wetenakare nisokare nana bamia awa. Ata nikare susu ei awa giro baitiwo: Anutu imata Tua wero nuamunoya amira putou awa nisokare nana kei aweti nikare kaka pumamu wetewa nikare dainiro susawia.’ 12Na nimorekare tona awa. Anutu meni erama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire nata Sodomra erama ina mou tamamunora. Ata nata ge nisokare azu samunora ami ine mou-mau bamu tamamunora.

Nata eni meni duba kaka kapetenamu wewa amira ge senua.

13Yei Korasin ema! Yei Besaida ema! Mou bamubake nisokare nana kei awamunoya. Na tani putoure eni nisokare nana ena inowena awa na nata Tayato Saidonre amira ana wamena sia, awa nukare emoko duba kapeteniro pasina nusokare kotumuro duba nitinoise mo tama guigi-gaigi wai awa awero awetu gutero itamera. 14Anutu meni erama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire Tayato Saidon natara ema bama meni ina osai tamamunora. Ota ninekare meni awa ina nisokare bamubake tamamunowa. 15Ota nikare Kapaneam ema, ema bama meni zazo nisokare de ike namunorita? Tepo awa. Nukare zazo nisokare puro osamunora.” 16Yesu meni ge ago sero bua mai nusore ego senua awa, “Zo nu ge nisokare dimamunoya, awa nu ge naso dipinoya ago ine wamunoya. Ota zo nu ge nisokare azu samunoya, awa nu ge naso azu sesia ago ine wamunoya. Ota zo nu ge naso azu samunoya, awa nu Anutu na iyetinu muna amira ge azu sesia ago ine wamunoya.” Ago senua awa.

Bua mai 70 awa noko tera ewesemuro muwa.

17Ama bua mai 70 ami yawa sara inoise ewesemuro Yesure ego sewa awa, “Tua, nakare zazo niso zawa toise bua inonakare bi dai ge nasokare dipisera.” 18Ago sewa nu numorekare ego senua awa, “Satan nu utura ena duunu gina, awa nu piri-piri meni wuru-were wero osago wenua. 19Nikare ego niniwo. Na putou nimorekare potitana. Are nikare zire gogozare awa patawa nikare waya oko wamunora. Nikare iwora putou te puro osamunowa awa. Ago wawa nena zo meni nikare oko waya wamunoya. 20Ata bi meni ge nisokare dipisera amira yawa sara oko wawe. Tepo awa. Nikare Anutu meni zazo nisokare utura gaenu itewia amira yawa sara weu.” Ago senua awa.

Yesu meni yawa sara inoise Anutu Mama bowi wenua.

21Be amire Ozana meni Yesu nana mokara bamu wenu Yesu meni ego senua awa, “O Mama, ni uture zebure amira Tua. Nukare nutopekare gawera ema bamu inowia ema ago ami gai azu, ni putou nisora susu bezinowesa. Ota nukare nutopekare gawera mai morua inowia numorekare awa kerenitinowesa. Are na ni bowi inona. O Mama, ni ago gege wamu ara tapinowesa, are na ni bowi inona.” Nu ge awa Mamere sero tepo wero ego senua awa, 22“Mama naso meni nena bamubamu dapikarago awa wana nasora potinua. Ema zo meni na Mamera Mai amira susu awa oko gosinowia. Mama meni imata gosinowia. Da ago ine ema zo meni Mamera susu oko gosinowia. Na Mai meni imata gosinowena. Ota na Mai meni Mamera susu ema enire gipinowena nukare ami Mamera susu gosinowera.” 23Ago sero kapeteniro bua mai nusore gege ego senua awa, “Nikare nena benau seka gosinoise nowa amira yawa sara weu. 24Na nimorekare sane. Gita porofete dainiro ata ema tua dainiro nukare ami nena gosinowewa awa gamu yaba inoisowa, ata nukare kaka gamu inoe bebeteniwa. Nukare ge ninitinowewa awa ninamu yaba inoisowa, ata nukare kaka ninamu inoe bebeteniwa.” Ago senua awa.

Samaria ema zo meni iwo ema zo ebete ena kora wenua.

25Lo ge ninai ema zo meni eriro Yesu gaero gamu sero atata wero senua awa, “Gipai ema, na nogo wero nuai me ewanana awa tamamunoni?” 26Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Lo ge nogo nogo gayai itewi? Ni azimuro gosinowesita?” 27Ago senu nu ina ego senua awa, “Ara tamai niso bamubake awa Tua Anutu niso amira nana itaise. Ago inoise dubare ititire putoure kotumaire niso meni nu sou weyo. Ota ni nitope ara tapinowesa, da ago ine ema enire weyo.” 28Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Ge ina awa kokopai tosa. Ni ago wero noma nuai me ewanana awa tamamunosa.” 29Ata lo ge ninai ema meni nu nutope zazo nuso wai ewanana waise sero Yesure ego senua awa, “Ota ema arekare kora wanise sai iti?” 30Ago senu Yesu meni ge ina samu inoise uge ego dinua awa. “Ema zo Yerusalem doro Yeriko nate bayamu osero susaunu ema waya-kawaya eni meni ebete ena nu dewa betamu inoinu nena nuso dapikarago soero pumuro doro bamuwa awa. Ago wewa nu betamu inoise itinua awa. 31Be amire pris zo meni ebata awa ama ganero osero susaumite ema awa giro doro dainiro demabera gegero bamunua awa. 32Ago wenu pris dubura wana soga zo meni ebete susaumite nuso nana kei awero nu giro da ago dainiro demabera gegero bamunua awa. 33Ago wewato ema zo Samaria natara ami ebete susaumite ema awa tamuro zo amai bamu numore wenua awa. 34Are nu nuso nana zora asusumuro ziro ou wain ata ou gawire awa iso nusora zozero dowenua awa. Ago wero zinu erinu wo donki nusora tame potinu arumunu puro baro esewa sora potiro dia wenua awa. 35Ago inoinu pina atinu nu esewa sora mamere kina eto potiro ego senua awa, ‘Ni ema ewa dia wero baitiyo. Ota moni niso numore duamunosa awa be na ewesemamunona amire moni niso ina potamunona awa.’” 36Yesu meni uge diro amire emare ego senua awa, “Uge diena awa niniro nogo kotupitinosi? Ema dewa betamu inoise itinua amira nana ema etorobara kei awewa, amira nana ai meni ema korawai ema wenu?” 37Ago senu lo ge ninai ema meni ego senua awa, “Ema nu zo amuro soremunua ami korawai ema me wenua awa.” Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Are ni baro da ago gege inoise noiyo.” Ago senua awa.

Matato Mariara uge.

38Yesu bua mai nusore susaumite nata zora kei awewa bama zo zazo nuso Mata ami nu puro so nuso nana bamunua awa. 39Matara zawa zazo nuso Maria ami muro Tuara nana tera arumuro ge ninitinoise itinua awa. 40Ata Mata meni nena naira bua bamu inoise kotumai saisai tamunua awa. Ago wero baro Yesure ego senua awa, “Tua, zawa naso na doti na nena naira bua imata inona, awa gesa te inoita? Ni numa se na soremae.” 41Ago senu Tua meni ge nuso ina ego senua awa, “Mata, Mata, ni nena bamubamu amira kotumai niso sisinosa moka niso waya inoya. 42Ata nena daimata gege pumanisekai sai awa. Are Maria nu nena kokopai awa pamu yaba inoya. Are nakai nena kokopai awa nuso nana ena oko soero pumanekai.” Ago senua awa.