Search form

Luka 10:10

10Ota nikare nata zora bayawa nukare nimorekare otao kaka wamu wara giro nikare baro kakame dopero ego sewo,