Search form

Luka 10:11

11‘Susu nisokare waya awa gawise sero nakare nata nisokarera wowo te nasokarera takimia awa deregi wetenakare nisokare nana bamia awa. Ata nikare susu ei awa giro baitiwo: Anutu imata Tua wero nuamunoya amira putou awa nisokare nana kei aweti nikare kaka pumamu wetewa nikare dainiro susawia.’