Search form

Luka 10:13

Nata eni meni duba kaka kapetenamu wewa amira ge senua.

13Yei Korasin ema! Yei Besaida ema! Mou bamubake nisokare nana kei awamunoya. Na tani putoure eni nisokare nana ena inowena awa na nata Tayato Saidonre amira ana wamena sia, awa nukare emoko duba kapeteniro pasina nusokare kotumuro duba nitinoise mo tama guigi-gaigi wai awa awero awetu gutero itamera.