Search form

Luka 10:19

19Nikare ego niniwo. Na putou nimorekare potitana. Are nikare zire gogozare awa patawa nikare waya oko wamunora. Nikare iwora putou te puro osamunowa awa. Ago wawa nena zo meni nikare oko waya wamunoya.