Search form

Luka 10:20

20Ata bi meni ge nisokare dipisera amira yawa sara oko wawe. Tepo awa. Nikare Anutu meni zazo nisokare utura gaenu itewia amira yawa sara weu.” Ago senua awa.