Search form

Luka 10:25

Samaria ema zo meni iwo ema zo ebete ena kora wenua.

25Lo ge ninai ema zo meni eriro Yesu gaero gamu sero atata wero senua awa, “Gipai ema, na nogo wero nuai me ewanana awa tamamunoni?”