Search form

Luka 10:26

26Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Lo ge nogo nogo gayai itewi? Ni azimuro gosinowesita?”