Search form

Luka 10:28

28Ago senu Yesu meni numore ego senua awa, “Ge ina awa kokopai tosa. Ni ago wero noma nuai me ewanana awa tamamunosa.”