Search form

Luka 10:3

3Nikare buara bamuwo. Na nikare iyetana nikare wo sipsip mai mamai ine wero abu suna itera amira nana mokara bayamunowa, a giwo.