Search form

Luka 10:30

30Ago senu Yesu meni ge ina samu inoise uge ego dinua awa. “Ema zo Yerusalem doro Yeriko nate bayamu osero susaunu ema waya-kawaya eni meni ebete ena nu dewa betamu inoinu nena nuso dapikarago soero pumuro doro bamuwa awa. Ago wewa nu betamu inoise itinua awa.