Search form

Luka 10:31

31Be amire pris zo meni ebata awa ama ganero osero susaumite ema awa giro doro dainiro demabera gegero bamunua awa.