Search form

Luka 10:32

32Ago wenu pris dubura wana soga zo meni ebete susaumite nuso nana kei awero nu giro da ago dainiro demabera gegero bamunua awa.