Search form

Luka 10:33

33Ago wewato ema zo Samaria natara ami ebete susaumite ema awa tamuro zo amai bamu numore wenua awa.