Search form

Luka 10:34

34Are nu nuso nana zora asusumuro ziro ou wain ata ou gawire awa iso nusora zozero dowenua awa. Ago wero zinu erinu wo donki nusora tame potinu arumunu puro baro esewa sora potiro dia wenua awa.