Search form

Luka 10:35

35Ago inoinu pina atinu nu esewa sora mamere kina eto potiro ego senua awa, ‘Ni ema ewa dia wero baitiyo. Ota moni niso numore duamunosa awa be na ewesemamunona amire moni niso ina potamunona awa.’”