Search form

Luka 10:36

36Yesu meni uge diro amire emare ego senua awa, “Uge diena awa niniro nogo kotupitinosi? Ema dewa betamu inoise itinua amira nana ema etorobara kei awewa, amira nana ai meni ema korawai ema wenu?”