Search form

Luka 10:6

6Ago sawa ema zo utura gawa pumamu yaba inowia ami so amira itamunoya, awa gawa ge samunowa awa nuso nana ena me wamunoya. Ota ema gawa pumaira zo ago ine tepo, awa gawa ge nisokare awa noko tera ewese nisokare nana niro itamunoya.