Search form

Luka 10:7

7Nikare so daimata amira gege itai-matai inoise noiwo. Ota nena naire oure nimorekare potara giro awa gege ninoise itiwo. Nera kota, bua ema awa nu bua inoya amira zuma te pamunoya awa. Nikare so zora witiro gawa waya wai giro doro so zora nana oko toyawe.