Search form

Luka 10:8

8Ota nikare nata zora bayawa nukare nikare otao wero nena nimorekare potamunora awa puro niwo.