Search form

Luka 10:9

9Nikare nata amira ema yayare awa kora wero numorekare ego sewo, ‘Anutu imata Tua wero nuamunoya amira putou awa nisokare nana kei awamu inoise inoya.’