Search form

Luka 11

Isa saira susu.

1Yesu nu agewa zora itise isa senu tepo wenu amire ama bua mai nuso zo meni numore ego senua awa, “Tua, ni nakare isa saira susu gipeyo. Gita Yohane meni bua mai nuso gipenua, da ago ine gipasise.” 2Ago senu nu numorekare ego senua awa, “Be nikare isa samu wero giro nikare ego sewo:

O Mama, zazo niso saramai itaise.

Mu, duba sero zebu sero amira Tua nasokare wase.

3Nena nai namorekare waiko be sero

potitinowesa awa zeme potiyo.

4Pasina ema eni meni namorekare inowera awa

dotinonakare, da ago ine ni pasina nasokare doyo.

Ni nakare etete naira oko potase. Isa ago ine sewo.” Ago senua awa.

5Ago sero numorekare ego senua awa, “Na ego gosinona. Nisokare nana zo meni pi soe sieniro baro otao nuso awa-uzero ego samunoya awa, ‘O otao, ni nena itai giro namore potiyo. 6Otao naso zo nu ebete aita inomite muro naso nana kei awetia. Ago weti na nena nai tepo.’ 7Ago sai sora mama meni ina ego samunoya awa, ‘Ni namore bua oko potase. So be na gazai awa. Ota mai awiso naso namore dai sawe awinora awa. Are na eriro nena nimore potai ine tepo.’” 8Yesu meni ago sero susumuro ego senua awa, “Na nimorekare sana niniu. Sora mama meni ema amire, ‘nu otao naso,’ asero oko eriro nena potamunoya. Tepo awa. Ata saineba, nu so be borere-barere doinoi giro nu eriro nena kau inoya awa te numore potamunoya awa. 9Are na nimorekare tona awa. Nikare Anuture isa toma amire pumamunowa; nikare tamaira bua inoma amire me tamamunowa; nikare isa nisokare meni so be dago inoise nuawa Anutu meni ninamunoya. 10Ema isa towera ami pupinowera; ema tamaira bua inowera ami me tapinowera; ema isa meni so be dago inowera amira isa awa Anutu meni ninitinowia. 11Ota nisokare nana ema zora mai meni wo emo sai mama nuso meni zi waya maire potanoi? Tepo awa. 12Ota mai meni mama nusore ni munu zo numore potaise sai gogoza zo potanoi? Awa dai tepo awa. 13Nikare ema waya-kawaya meni mai awiso nisokarere nena kokopai potitinowewa. Are ego gosinonakai awa: Mama utura itewia ami nikare erama dainitinoise Ozana ema isa towera amire potamunoya awa.” Ago senua awa.

Nukare, “Yesu meni Bielsebulra bera bua inowia,” ago sewa.

14Bi zo ema zora nana toinu dau wero ge tepo noisonua. Are Yesu meni bi awa tunenu bamunu ema awa Yesure dai ge ina-sa wewato ema bama witai meni giro di tainiwa awa. 15Ata ema eni meni numore ego sewa awa, “Nu bi tuninoya, awa bira giti kopi Bielsebul amira putoura tuninoya awa.” 16Ago sewa, noko ema eni meni putou nuso atata wero utura tani putoure zo wai gamu sewa. 17Ata nu kotumai nusokare giro numorekare ego senua awa, “Dub zo awina-dawina wero iwo ina-wa wamunora, awa ama sisero tepo wamunora. Ota ibu be zora mai awiso nukare iwo ina-wa wero noma sisero tepo wamunora. 18Are Satan meni soumai nusore iwo wero bogi wami sia, awa putou nuso meni nogo nogo zewai wero itami? Nikare namore ego towa: Nane Bielsebulra putoura bi tuninowena asinowa, 19awa ge nisokare me sia, awa mai awiso nisokare bi tuninowera ami ara putoura bi tunameri? Nukare Anutura putoura bi tuninowera, are nunekare ami opi sai nisokarera susu kerenamunora. 20Ota na Anutura putou meni bi tuninowena, are Anutu imata Tua wero nuamunoya amira putou nisokare nana emoko kei awero itewia. 21Susu nasoto Satanra ego ine itia ewa: Ema zo zewai wero gi ami ziro so nuso dia wamunoya, awa neu-nau nuso kokopai itamunora awa. 22Ago inoise nuai amire ema zewai-zawai zo meni kei awero ema awa dero gi ami nuso tuma didinowia awa puro apamunoya awa. Ago wero amire neu-nau nuso awa pumuro ema enire bona wamunoya awa. 23Are zo nu namore otao kaka wamu wamunoya ami namore iwo wamunoya. Noko zo nu na sorepitinoise poti dara nai bua naso kaka wamu wamunoya ami siso-siso wai bua wamunoya.

Bi noko ewesemuro mai amira ge.

24Ota bi meni ema zora nana mokara ena kei awero zanatiaira masi ware ena tamamu bayamunoya. Baro kaka tamamu inoma giro ego samunoya awa, ‘So naso doro musena da amira noko ewesemuro bayamunona.’ 25Ago sero baro so awa wazero kora wetera itia awa gamunoya. 26Ago giro baro bi otao mamai 7 nu ine kota, waya me waya, awa puro muro so da amira toiro itai-matai wamunora. Ago wara ema awa gita waya noisonua ami waya me waya wamunoya.” Ago senua awa.

Yawa sara me amira tani.

27Yesu ago senu amire ema bama itiwa amira nana soe ena bama zo meni arero ego senua awa, “Bama zo gita nima pumuro ami gaenua nu ami yawa sara waise.” 28Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ago oko aewa. Ema bama Anutura ge niniro dipinoise nowera ami yawa sara warise.” Ago senua awa.

Ema eni meni tani putoure eni gamu sewa.

29Ema bama witai muro aunitinoiwa nu numorekare ego senua awa, “Ema bama be zeme emira awa ema bama waya-kawaya. Nukare tani putoure zo wana gamu towera. Ata tani putoure zo oko gamunora. Tani gita Yonara nana kei awenua da ago ine kei awai gamunora. 30Gita Yona meni Anutura tani Niniwe emare gipenua. Da ago ine na Emara Mai meni Anutura tani ema bama be zeme nowera amire gipamunona awa. 31Anutu meni erama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire Siba zebura bama tua nu dai eriro ema bama be zeme nowera amira susu kerenai mou dimamunora. Nera kota, bama tua ami Solomonra kotumai bamubake awa sai ninamu tama dero zebu zora-zarako ena munua awa. Ata na ego dopero itena ami Solomon dainitinona. 32Anutu meni erama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire Niniwe ema meni eriro ema bama be zeme nowera amira tani waya nusokarera susu kerenara mou dimamunora. Nera kota, Niniwe ema bama nukare Yona meni Tuara ge tugata wenu niniro duba kapeteniwa. Ata na ego dopero itena ami Yona dainitinona.

Tamara zasimai.

33Nakai lam gaero so dura ena ura wamuro oko potitinowenakai. Tepo awa. Ota noko au sose oko potitinowenakai. Tepo awa. Erama sora toitinowera ami zasimai awa garise sero nakai gabarira ikonawenakai zasipitinowia awa. 34Giti moka niso awa tama nisora lam ine awa. Are giti moka niso ewanana itai amire tama aiso niso dago ewanana zasimaire itamunoya. Ota giti moka niso waya wai amire tama aiso niso dago mume wamunoya awa. 35Are zasimai niso nana mokara itia awa mume wai azu, moka niso saitiro dia weyo. 36Ota tama aiso niso dapikarago zasimai gege mume agewara tepo wamunoya, awa lam me meni zasipitinoise nakai poti damu nitinowia ago ine wamunoya.” Ago senua awa.

Tani waya lo ge gipai emare Farisayore meni inoisowa awa kereninua.

37Yesu ge awa senu tepo wenu amire Farisayo ema zo meni nu nena numore dai naise zawa senua awa. Senu giro nu Farisayo nana sora baro tebolra arumunua awa. 38Nu Yudara tani wana sewinoisowa awa kaka wamu tepo arumuro nena gege ninu Farisayo ema ami ginu te kaka wamu wenua awa. 39Are Tua meni numore ego senua awa, “Farisayo ema nikare au-tewa tama gege sewinowewa awa. Ata moka nisokare tani bewanara amire tani pasinara amire ami bemai awa. 40Nikare ema dau awa. Anutu meni tamare mokare eto dago tamunua awa. 41Ata nena au-tewa mokara itera awa nikare ema bogamasare potawa amire nena nisokare nana bamubamu awa saramamunoya awa. 42Ata nikare Farisayo ema, nikare temuwo! Nikare Anutura lo ge dipinoise noiware tagorore yare sianiro dubu dawewa wana eto wawi amire daimata Anuture potitinowewa awa. Ata nikare tani kokopai awa dainitinoise Anuture dubara dumi pumai amira tani awa kaka wamu. Ota nikare tani inowewa awa inoise eni sesena awa dai wamewa, awa te wamia. 43Ota nikare Farisayo ema, nikare temuwo! Nikare Anutura ibura ena emara benaura arumamu yaba inowewa. Ota ema bama meni kakame ena nikare arenarise yaba inowewa. 44Nikare temuwo! Bi diti zebu duru itawi ema bama meni kaka gamu bi diti tame aita wero tama bemitire inowera, bi diti ago ine nikare awa.” Ago senua awa. 45Ago senu lo ge gipai ema zo meni ina ego senua awa, “Gipai ema, ni ge awa sesesa nakare dai pupinoya awa.” 46Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Nikare lo ge gipai ema, nikare temuwo! Nikare potai ge nisokare momou-mamou ema bamere potawewa dipinoise yaya tapinowera. Ata nitopekare wana zo meni oko soremawewa nena mou-mau awa dipinowera. 47Nikare temuwo! Porofete ewowo-kawowo nisokare meni dewa bebeteniwa amira bi diti nusokare awa ninekare simena-gaena inowewa awa. 48Are ewowo-kawowo nisokare meni porofete dewa bebeteniwa ninekare porofetera bi diti awa simena-gaena inowewa. Ago inoise ewowo-kawowo nisokarera pasina awa gawewa ewanana inowia, ago ine inoya awa. 49Are Anutu ninai kokopaire ami nimorekare ego senua awa, ‘Na porofetere aposolore iyetana nusokare nana bayara ema meni tunara bozara eni dara bebetenamunora awa.’ 50-51Be zebu kei awenua amira ana zaawero porofete dasara bebetenitinoisowa amira ina awa ema bama zeme nowera amira nana kei awaise sero Anutu meni ago senua. Awa Abel dewa betenua amira ana goroba zaawenua awa mai gege tupie donu amire Zekaraya alta tumara ena dewa betenua awa. Are na me memeka tona ewa. Porofete dewa amira ina awa ema bama zeme nowera amira nana kei awamunoya.

52Nikare lo ge gipai ema, nikare temuwo! Ge porofete meni sero gainoisowa awa nikare ema bamere kaka kereniro baitamu inowewa, are nikare nuai paira ki emoko sokero puro nowewa ago inoya awa. Ata nikare nitopekare nuai me ewanana amira sora kaka toyamu inoise amire eni meni toyamu wawera gazinowewa awa.” Ago senua awa.

53Yesu so doro damu kei awero noinu lo ge gipai emare Farisayore nukare zewai-zawai wero nu ge tebe-tabe saise atata dainiro wewa. 54Ago inoise nu uma inoise dana zaawero ge zo sai gara waya wai giro numa gera potamu sero wewa awa.