Search form

Luka 11:11

11Ota nisokare nana ema zora mai meni wo emo sai mama nuso meni zi waya maire potanoi? Tepo awa.