Search form

Luka 11:19

19awa ge nisokare me sia, awa mai awiso nisokare bi tuninowera ami ara putoura bi tunameri? Nukare Anutura putoura bi tuninowera, are nunekare ami opi sai nisokarera susu kerenamunora.