Search form

Luka 11:2

2Ago senu nu numorekare ego senua awa, “Be nikare isa samu wero giro nikare ego sewo:

O Mama, zazo niso saramai itaise.

Mu, duba sero zebu sero amira Tua nasokare wase.