Search form

Luka 11:21

21Susu nasoto Satanra ego ine itia ewa: Ema zo zewai wero gi ami ziro so nuso dia wamunoya, awa neu-nau nuso kokopai itamunora awa.