Search form

Luka 11:22

22Ago inoise nuai amire ema zewai-zawai zo meni kei awero ema awa dero gi ami nuso tuma didinowia awa puro apamunoya awa. Ago wero amire neu-nau nuso awa pumuro ema enire bona wamunoya awa.