Search form

Luka 11:24

Bi noko ewesemuro mai amira ge.

24Ota bi meni ema zora nana mokara ena kei awero zanatiaira masi ware ena tamamu bayamunoya. Baro kaka tamamu inoma giro ego samunoya awa, ‘So naso doro musena da amira noko ewesemuro bayamunona.’