Search form

Luka 11:26

26Ago giro baro bi otao mamai 7 nu ine kota, waya me waya, awa puro muro so da amira toiro itai-matai wamunora. Ago wara ema awa gita waya noisonua ami waya me waya wamunoya.” Ago senua awa.