Search form

Luka 11:27

Yawa sara me amira tani.

27Yesu ago senu amire ema bama itiwa amira nana soe ena bama zo meni arero ego senua awa, “Bama zo gita nima pumuro ami gaenua nu ami yawa sara waise.”