Search form

Luka 11:34

34Giti moka niso awa tama nisora lam ine awa. Are giti moka niso ewanana itai amire tama aiso niso dago ewanana zasimaire itamunoya. Ota giti moka niso waya wai amire tama aiso niso dago mume wamunoya awa.